مشاوره بهبود راندمان تولید

بدون شک هر سازمانی تولیدی از سرمایه گذاری و فعالیت در صنعت تولید و صرف هزینه های گوناگون مانند تجهیزات، نیروی انسانی، مواد اولیه و غیره، در پی تولید محصول و ارائه آن به مشتریان و بازار مصرف می باشد.

به جز متناسب نبودن و کم بودن میزان تقاضا و سفارش، آنچه باعث می شود که سازمان ها به ظرفیت واقعی تولید خود دست پیدا نکنند توقفات پیش بینی نشده و یا به اجبار برنامه ریزی شده ای باشد که معمولا همراه با پایین بودن کارایی و راندمان عوامل مستقیم تولید می باشد.

عدم تحقق کامل توان تولید سازمان منجر به تحمیل هزینه های پنهان و آشکاری می گردد که خود را در صورت های مالی و سودآوری پایین شرکت نشان می دهد.

مشاوره بهبود راندمان و بهره وری تولید efficency improvement

مراحل اجرایی پروژه مشاوره بهبود راندمان تولید

  • طراحی و تعریف شاخص های مناسب برای اندازه گیری راندمان واقعی تولید
  • شناسایی عوامل اتلافات و دلایل پایین بودن راندمان تولید گام های اولیه پروژه بهبود راندمان تولید
  • طراحی راهکارهای عملی و اجرایی ساختن راه حل های کاربردی برای افزایش راندمان تولید و ارتقاء بهره وری عوامل تولید
  • انجام مطالعات لازم برای شناخت صحیح فرآیندهای ساخت و تولید شرکت جهت انتخاب مناسب ترین و کاراترین تکنیک ها و روش های بهبود که در تناسب با شرایط کاری و مالی سازمان باشد
  • پیاده سازی برنامه های تدوین شده
  • محاسبه و اندازه گیری مجدد شاخص ها تا میزان اثربخشی برنامه ها مورد سنجش قرار گیرد
  • با مثبت بودن نتایج به دست آمده، تدابیری اتخاذ می گردد تا جریان حصول نتایج موفقیت آمیز تداوم یافته و ماندگار شود

مشاوره بهبود راندمان و بهره وری تولید efficency improve